PRAVIDLA

Základní pravidla
1.0 Bezpečnost
Každý hráč se účastní akce na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Organizátoři nepřebírají právní ani jinou odpovědnost a neposkytují kompenzace za utrpěné újmy.

Hráči jsou povinni dodržovat zákony, pravidla hry a instrukce pořadatelů.

Hráči jsou odpovědní za vlastní bezpečnost. Svým chováním nesmí ohrozit jiné hráče, neherní civilisty na bezpečnosti, zdraví a životě. Hráči svým jednáním nesmí poškozovat přírodu, ohrožovat zvířata a ničit herní prostor a dekorace. Každý hráč je odpovědný za vlastní činy.

V případě spatření neherního civilisty musí hráč tuto skutečnost oznámit ostatním zvoláním STOP CIVIL a všichni hráči musí zastavit palbu do doby, než bude prostor znovu bezpečný. Případné konflikty s civilními osobami okamžitě hlaste organizátorům.

Pohyb v herní zóně vyžaduje opatrnost! Důrazně doporučujeme trvalé používání helmy, rukavic, chráničů kolem a loktů a ochranné masky na obličej. Certifikované ochranné brýle musí být používány po celou dobu pobytu v herní zóně.

Nikdy nikam nechoď sám. Je striktně zakázáno pobývat či tábořit v herní zóně během noční neherní pauzy.

Cítíš-li se unavený, odpočiň si. Dodržuj pitný režim a základy zdravého stravování během hry. Cítíš-li se nemocný, nebo pokud jsi utrpěl zranění, okamžitě kontaktuj zdravotníky a organizátory.

V případě závažné zdravotní nevolnosti či vážného úrazu je hra přerušena zvoláním STOP INJURY. Každý účastník je povinen poskytnout druhému první pomoc dle svých schopností a přivolat odbornou pomoc.

Fyzický kontakt mezi hráči je zakázán. Je přísně zakázáno napadat druhé osoby bez ohledu na důvod konfliktu. Preferujte smírné řešení i před verbální agresí. Veškeré spory řešte cestou organizátorů na OFFZONE nebo prostřednictvím herního maršála v poli.

Na akci je přísně zakázáno vnášet a používat střelné zbraně (v rámci programu Real Gun Day na střelnici je povoleno používat jen organizátory poskytnuté zbraně), ostré předměty (s výjimkou kapesních nožů obvyklé velikosti), nebezpečné chemikálie a hořlaviny či jiné nebezpečné věci.

Všichni účastníci exkurze do CZ Uherský Brod a programu na střelnici musí respektovat pokyny organizátorů a odpovědných osob realizačního partnera programu.

Porušení bezpečnostních pravidel má za následek vyloučení bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

2.0 Omezení airsoftových zbraní:
Pro hru jsou povoleny výhradně dlouhé airsoftové zbraně modelových řad ASG EVO a ASG BREN s úsťovou rychlostí do 135 m/s (testováno s kuličkami BB 0,20g). HPA zbraně musí účastník vybavit turnajovou plombou znemožňující přenastavení tlaku. Střelba dávkou je povolena.

Dlouhé zbraně mohou být vybaveny podvěsnými granátomety na CO2 a GrenGas granáty vystřelující BB 6mm kuličky.

Krátké zbraně (pistole a revolvery) s úsťovou rychlostí do 135 m/s jsou povoleny.

Kapacita a počet zásobníků ani nesených kuliček nejsou omezeny.

Skleněné, keramické a kovové kuličky jsou zakázány. Doporučujeme používání BIO kuliček.

Minimální vzdálenost střelby je 5 m (nevztahuje se na CQB situace). Nikdy nemiř a nestřílej do obličeje či hlavy!

3.0 Pyrotechnika:
Veškerá výbušná pyrotechnika a dýmovnice jsou zakázány. Povoleno je výhradně užití nevýbušných imitací granátů a min na CO2, GreenGas či pružiny uvolňujících kuličky. Zásah kuličkou z těchto prostředků platí jako zásah kuličkou ze zbraně.

Herní repliky výbušnin vydávané organizátory ke speciálním úkolům mohou vyřadit všechny ráče v budově či zneprůchodnit mosty a cesty. Ve volném terénu je jejich smrtící účinek v okruhu 10 m.

4.0 Zásahy a refresh
Zásah je platný do jakékoli části těla hráče, či jím neseného vybavení. Zásah odraženou kuličkou nízké energie se nepočítá. Helmy a jiné balistické prostředky nemají ochrannou funkci. Dodržuj zásady fair-play.

Nablízko lze hráče vyřadit dotykem měkké plastové repliky nože či dotykem ruky. Tento zásah a zásah o herní repliky výbušniny se počítá stejně jako zásah kuličkou.

Zasažený hráč zásah oznámí zvoláním HIT, nasadí si oranžovou reflexní vestu a odchází na jeho straně určený REFRESH bod. Pamatuj, že mrtvoly nemluví! Při ochodu zbytečně nekřižuj prostor bojové akce.

Žluté reflexní vesty nepoužívejte, jsou vyhrazeny organizátorům a zásahovým složkám.

Refresh čas je vždy v každou celou hodinu a půlhodinu. Refresh čas platí pro všechny osoby, které se v ten okamžik nacházejí na REFRESH bodu.

5.0 LARP osoby
LARP osoby jsou součástí hry a mohou být vyřazeny stejným způsobem jako ostatní hráči.

Detailní informace k jejich působení poskytnou organizátoři při jednotlivých úkolech.

6.0 Spojení
Spojení mezi hráči je organizováno pomocí PMR vysílaček na velitelstvím určených frekvencích a podkanálech. Pro plnohodnotnou účast na akci doporučujeme vzít si vlastní PMR vysílačku. Použití jiných radiostanic jsou-li v souladu s platnou legislativou je povoleno, ale není organizátory podporováno.

7.0 Herní prostor:
Herní prostor, v němž je akce organizována je za tímto účelem pronajat a označen. Herní území se skládá ze zalesněné části, křovisek i planin. Protíná jej ve směru ze západu na východ centrální údolí s potokem a příkrými svahy. V prostoru jsou pozůstatky po stavbách bývalého muničního skladu a cesty. Herní vesnice doplňuje charakter terénu.

Hráči musí při pohybu v prostoru dbát opatrnosti zejména na pozůstatky zbořeného oplocení, kovové a betonové konstrukce a jiné i přírodní překážky. Pozor na uklouznutí a pád v místech příkrých svahů či děr a prohlubní.

Nocování v herním prostoru je přísně zakázáno. Je zakázáno pobývat v herním prostoru v době neherní pauzy.

Je přísně zakázáno kopat v herním prostoru a lámat či jinak poškozovat vegetaci. Pro tvorbu případný zátarasů a úkrytů použijte provaz jako imitaci ostnatého drátu, přírodní materiál či pytle s pískem. Po ukončení hry veškeré takové konstrukce a překážky odstraňte.

V herním prostoru je přísně zakázáno zřizovat ohniště či manipulovat s otevřeným ohněm. Kouření v lese a do 20 m od jeho okraje je zakázáno zákonem. Nekuřte a nemanipulujte s otevřeným ohněm ani v jiných místech kde hrozí vznik požáru.

Do herního prostoru je striktně zakázáno vjíždět vozidly. Toto pravidlo se nevztahuje na vozidla organizátorů při zajištění průběhu hry.

Znečišťování herního prostoru odpadky je přísně zakázáno.

Hráči se nesmí pohybovat okolo herního prostoru s cílem získání výhody.

Při přesunu na OFFZONE či návratu musí hráč použít oranžovou reflexní vestu. Při návratu, před zapojením do hry, musí dojít nejprve na vlastní Refresh bod.

8.0 OFFZONE:
OFFZONE se skládá z parkoviště, zóny k táboření (možnost stavby vlastních stanů či využití předem objednaného ubytování), toalet, občerstvení, prezentačního prostoru airsoftového a taktického vybavení, rychlo servisu a registrační zóny, velitelství a prostoru pro přistavení autobusů.

OFFZONE časový plán:
31.5.2018
– otevření OFFZONE 13:00 hod.
– registrace a prezentační zóna jsou otevřeny do 20:00 hod.
– občerstvení otevřeno do 24:00 hod.

1.6.2018
– registrace a prezentační zóna otevřeny od 09:00 hod. do 22:00 hod.
– občerstvení otevřeno do 24:00 hod.

2.6.2018
– občerstvení otevřeno do 24:00 hod.

3.6.2018
– občerstvení otevřeno do 15:00 hod.
– uzavření OFFZONE v 17:00 hod.

OFFZONE služby:
– Využijte nabídku připraveného stanového ubytování ve vojenském stylu na polních lehátcích (31.5. – 3.6. 2017) za poplatek 1250 EUR/osoba (spacák a prostěradlo si vezměte vlastní).
– Stanování ve vlastních stanech zdarma.
– Toalety a užitková voda zdarma.
– Nabídka teplého občerstvení a teplých a studených nápojů v určených časech za hotové.
– Rychloservis airsoftových zbraní (jen pro elektrické modely ASG EVO a ASG BREN) a nabíjení baterií k dispozici v místě.

OFFZONE pravidla:
Je přísně zakázáno vstupovat a pohybovat se po OFFZONE s nabitou zbraní, nebo střílet mimo k tomu vyhrazené prostory. Při pohybu v OFFZONE vyjměte ze zbraní zásobníky a zajistěte je!

Zakládání ohnišť a manipulace s otevřeným ohněm je přísně zakázána v celé OFFZONE včetně prostoru pro táboření.

Kouření je povoleno pouze na určených místech.

Nezapomeňte baterku pro pohyb v noci!

Parkoviště a prostor pro táboření nejsou střeženy. Pro uschování cenných předmětů využijte depozit organizátorů.

Před postavením stanu v zóně pro táboření vyhledejte organizátora pro určení místa. Do prostoru pro stanování je zakázáno vjíždět vozidly (včetně vyložení a naložení materiálu bez předchozího povolení organizátorů).